Reservér deg mot adressert reklame og telefonsalg

Ved å registrere deg i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund skal du som privatperson slippe å motta adressert reklame eller telefonhenvendelser fra selgere. Adressert reklame betyr reklame per tradisjonell post. Reservasjonen kan når som helst endres eller slettes, og den vil gjelde helt til du aktivt gjør noe for å endre den. Det er med andre ord ikke nødvendig å fornye reservasjonen etter en viss tid.

Det er i dette registeret mulig å velge om reservasjonen bare skal gjelde telefonsalg eller bare adressert reklame, eller eventuelt begge deler. Du kan altså for eksempel reservere deg mot telefonhenvendelser, men ikke mot skriftlige henvendelser. Du kan også velge om du vil unnta ideelle organisasjoner fra reservasjonen. Det vil bety at ulike organisasjoner med ideelt formål kan kontakte deg selv om du har reservert navnet ditt i registeret.

Alle som sender ut reklame rettet mot deg som kunde, plikter å oppdatere sine lister mot Reservasjonsregisteret minst èn måned før første gangs utsendelse. Selv om du har sperret navnet ditt, kan du altså i en kortere periode etter registreringen fremdeles motta henvendelser.

Vær også oppmerksom på at reservasjonen kun gjelder henvendelser til ditt navn på din adresse i Folkeregisteret, og ikke til andre adresser du måtte ha eller til andre personer i husstanden.

PS. Du kan ikke reservere deg mot reklame per e-post, sms eller faks i Reservasjonsregisteret, men dette er heller ikke en lovlig form for reklame med mindre du har samtykket aktivt på forhånd.

Les mer om dette på Brønnøysundsregisteret

© 2022 Flytteportalen.no. All rights reserved